Lisa& integritetspolicy

Lisa & friends (559315-0955)

Lisa& integritetspolicy

Lisa & friends (559315-0955)

Integritetspolicy

Lisa & friends värnar om att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy förklarar vilken typ av personuppgifter som vi samlar in, varifrån vi får uppgifterna och vad de används till, samt i vilka situationer som uppgifterna kan komma att lämnas ut. Den beskriver också dina dataskyddsrättigheter och hur du göra för att använda dem.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan identifieras till dig som fysisk person. Det kan till exempel vara ett personnummer, namn eller adress.
Behandling av personuppgifter är allt relaterat till hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende om den utförs manuellt eller automatiserat. Exempel på vanliga behandlingar är inhämtning, lagring, hantering och gallring.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Lisa & friends AB (”Bolaget”) organisationsnummer 559315-0955, Svanholmsvägen 5, 182 75 Stocksund, är personuppgiftsansvarig för Bolagets behandling av personuppgifter.

Grundläggande principer vid behandling av personuppgifter

De grundläggande principer som beskrivs nedan ska alltid iakttas när personuppgifter behandlas. Bolaget ansvarar för att principerna efterlevs.

Laglighet, skälighet, transparens – Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den registrerade.

Ändamålsbegränsning – Personuppgifter får endast samlas in och på annat sätt behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Uppgiftsminimering – Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till ändamålen

Riktighet – Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

Lagringsbegränsning – Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vilka behandlingar av personuppgifter gör Bolaget?

De personuppgiftsbehandlingar som genomförs av Bolaget är exempelvis hantering i samband med kreditbeslut, avtalsadministration, fakturering, informationsmeddelanden och för att uppfylla våra förpliktelser i bokförings- samt penningtvättsregelverk.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från externa register såsom UC AB och SPAR.

Vidare behandlar Bolaget personuppgifter för personer som visat intresse för en anställning hos Bolaget för att kunna hantera ansökningar, intervjuer och beslutsfattande. En sådan behandling görs på en intresseavvägning, alternativt för att fullgöra eller ingå avtal. För det fall vi lagrar personuppgifter för framtida rekryteringsmöjligheter inhämtas samtycke.

Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig bla. på avtalet mellan den registrerade och Bolaget, på en rättslig förpliktelse, på den registrerades samtycke samt i vissa fall baserat på en intresseavvägning.

Personuppgifterna används också som underlag för statistik och produktutveckling och för att via e-post skicka ut marknadsföringsmaterial, inbjudningar till event, nyhetsbrev samt övrig information om Bolagets produkter och tjänster. Denna behandling görs antingen med stöd av ett samtycke som vi inhämtat från dig, alternativt med stöd av en intresseavvägning. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke och invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta till vara på Bolagets rättsliga intressen.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i den utsträckning vi har en rättslig skyldighet att göra det. Här avses exempelvis skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Som personuppgiftsansvarig vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dina dataskyddsrättigheter

Som registrerad har du följande dataskyddsrättigheter:

Rätten till tillgång – Du har rätt att begära att få kopior av dina personuppgifter (registerutdrag).

Rättelserätt – Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att få begära att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga.

Rätten till radering — Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, på vissa villkor (rätten att bli bortglömd).

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, på vissa villkor.

Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, på vissa villkor. Detta gäller till exempel automatiserat beslutsfattande och direkt marknadsföring.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

Behandlar Bolaget dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för de ändamål de samlades in och behandlades, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.

Klagomål mm

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du har klagomål avseende Bolagets hantering av dina uppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Kontaktuppgifter:

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. E-postadress: imy@imy.se

Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig maila oss på hello@lisaand.com.

__________________________

Integritetspolicyn är uppdaterad 2021-09-01 . Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policyn. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolaget att informera om detta